Започнете от тук
ЕНЕРГИЕН ОДИТ

Пълният слънчево-енергиен одит е тежка процедура, изискваща ресурси за финансиране на екипи и апаратура. Освен това е необходимо технологично време за събиране на реални данни за различните сезони, за да може да се анализира състоянието на бъдещия проект по редица показатели. За улеснение на нашите клиенти в „СЪНЛАЙТ” и „NATURE ELEMENTS” сме разработили система на организиране на одитирането, която позволява поетапно финансиране и съгласуване на всяка отделна фаза от процеса, с цел намаляване на риска и за двете страни.

Задължителна за всички инвестиционни проекти в областта на фотоволтаичните системи е първата фаза – Предварителният анализ на енергийния потенциал на парцела. Главната задача при него е да се извършат измервания на слънчевата радиация на място и събраните данни да се сравнят с наличните статистически данни за района. По този начин се установяват електро-значимите стойности на слънчевата радиация за различните видове фотоволтаични елементи. Задължително трябва да се извърши:

 • Одитиране и зониране на място и в района, според общата селективно оценена слънчева радиация
 • Относително определяне на селективно оценената пряка и дифузна слънчева радиация на хоризонтални и наклонени повърхности.
 • Оценка на влиянието на температурата на въздуха и вятъра върху ефективността на фотоволтаиците
 • Оптимални наклонени повърхности за максимално облъчване със селективно оценена радиация
 • Измерване на основни параметри, определящи енергийната стойност на слънчевата радиация

Първоначалният одиторски доклад трябва да съдържа

 1. Въведение и резюме
 2. Физически и технически предпоставки, принципи и измервателни средства за диференциалния слънчево-енергиен одит. Резултати от селективните измервания на слънчевата радиация. Основни параметри, определящи енергийната стойност на слънчевата радиация, в това число:
  1. Общата слънчева радиация при наклонени (15, 25 и 40°)за района на Бълагария подходящ е 32°, хоризонтални и вертикални повърхности
  2. Съотношение дифузна/обща слънчева радиация
  3. Климатични параметри – температура на въздуха и ветроскорост
 3. Оптималната азимутна ориентация и зенитен наклон за слънцеприемните повърхности
 4. Корелационен принцип за оценка на общите и селективните резултати. Анализ и сравнение на данните за общата и електрозначимата за фотоволтаиците слънчева радиация.
 5. Конвенционални и нови ефективни фотоволтаични технологии за изграждане на фотоволтаични електроцентрали на терените
 6. Изводи и препоръки

Следващите етапи, са значително по-скъпи и се извършват след експертно заключение относно енергийният потенциал на мястото, вземане на решение за инвестиране и подписване на съответните документи за стартиране на проекта.


© СЪНЛАЙТ ЕООД |      Помисли преди да разпечаташ | дизайн | CruiseTourBG